|
|


  • CyberPSG – Biosignal processing


CyberPSG – Biosignal processing
CyberPSG je rámec pro poloautomatickou klasifikaci biosignálů optimalizovaný pro analýzu spánkových dat. Systém je nezávislý na typu hardwaru a umožňuje implementaci rozhraní pro příjem různých signálů z různých druhů zařízení. Ze vstupních signálů jsou pokročilými metodami extrahovány příznaky (feature extraction) nezbytné pro automatickou klasifikaci jednotlivých segmentů záznamu do hierarchicky uspořádaného stromu shluků. Poté systém provede klasifikaci nasnímaných dat do stromové struktury hierarchicky uspořádaných tříd (shluků) a nabídne expertovi klíčové části záznamu doporučené pro hodnocení. Systém umožňuje kombinaci manuální klasifikace záznamu expertem s vysokou měrou automatizace, založenou na vyhodnocení podobnosti signálů, realizovaného formou hierarchického shlukování.

Výhodou vyvinutého přístupu je především:

  • výrazné zrychlení klasifikace PSG záznamu při zachování plné kontroly experta nad
    procesem klasifikace
  • zvýšení objektivity hodnocení záznamu v porovnání s ryze manuální klasifikací
    zvýšení přesnosti klasifikace (ve srovnání s plně automatickými klasifikátory)
  • možnost použití nezávisle na typu měření (po optimalizaci systému pro daný typ úlohy)
    nebo použitém hardwaru (systém není svázán s konkrétním výrobcem zařízení)

Moje role v projektu: Byl jsem vlastníkem produktu.
Období: 2016 – 2017